×
IMPLICĂ-TE

SECȚIA CONTABILITATE

-asigurarea organizării corecte a evidenţei contabile în conformitate cu legislaţia în vigoare;

-evidenţa contabilă a veniturilor şi cheltuielilor  bugetare precum şi a mijloacelor speciale;

-evidenţa modificărilor operative în buget în conformitate cu deciziile Consiliului sătesc;

-calcularea şi achitarea salariilor angajaţilor instituţiilor subordonate primăriei;

-asigurarea integrării mijloacelor băneşti, controlul asupra integrităţii şi utilizării corecte a mijloacelor fixe, materialelor, produselor alimentare;

-întocmirea şi prezentarea în termenele stabilite a dărilor de seamă contabile şi statistice;

-păstrarea documentelor contabile, registrelor de evidenţă, rapoartelor, devizelor de cheltuieli şi predarea în arhivă în modul stabilit;

-tarifarea angajaţilor din instituţiile subordonate primăriei conform legislaţiei în vigoare;

-evidenţa documentaţiei privind executare bugetului primăriei;

-intocmirea rapoartelor lunare, trimestriale privind executarea bugetului şi le prezintă Direcţiei Generale Finanţe, Inspectoratului fiscal, Direcţiei Statistică, CNAS, CNAM, Consiliului Raional Ialoveni, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;

-păstrează documentele contabilităţii le sistematizează, coase şi le păstrează în arhiva primăriei Costești;

-participă la elaborarea bugetului satului;

-raportează anual Consiliului local despre executarea bugetului trimestrial;

-este parte în comisiile de specialitate, semnează procesele-verbale;

-avizează modificări, dispoziţii de plată, extrase bancare;

-propune soluţii de optimizare a cheltuielilor;

-participă la activităţi de instruire (şedinţe, conferinţe, mese rotunde, seminare, stagii, etc.) pe tematici ce ţin de domeniul executării bugetului local;

-calculează partea veniturilor (pe tipuri) bugetului satului.

 0268 51366, 0 268 51393

Activitatea serviciului este reflectată și pe pagina-sursă https://costesti.md/